KURZY

Úplne ZADARMO

Aj tento celok kurzov môže byť ZADARMO

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI vs. NEBOJ SA

40 hodín záznamu
Záverečný test
AI chat
Certifikát
Vitamíny VIROSTRUM zadarmo
Adam Dobrota
Lektor kritického myslenia
Lukáš Piperek
Coach
Ema Kristofová
herečka a speváčka

Znalosť PC* a prostredia práce v ňom, kvôli tvorbe prezentácií. Inak postačujú základné znalosti všeobecného charakteru.

*Jedným z online nástrojov, ktoré je vhodné využiť na identifikáciu úrovne digitálnych zručností je tzv. IT Fitness Test, ktorý poskytuje možnosť komplexného otestovania IT zručností, potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. IT Fitness Test je zdarma dostupný na: https://itfitness.sk/sk/. 

Po absolvovaní kurzu získate vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií, naučíte sa poznať potreby a preferencie poslucháčov – prispôsobiť formu a obsah prezentácie jej cieľu, naučíte sa reagovať na otázky poslucháčov, argumentovať a udržať si pozornosť poslucháčov i v náročných situáciách, dokážete efektívnejšie zvládať trému a stres a zvýšite svoju istotu a sebadôveru.

Vzdelávanie preplatené UPSVaR SR môže absolvovať len osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a iba v prípade, ak miesto realizácie vzdelávania bude taktiež na území Slovenskej republiky. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase ZoZ. Jeden ZoZ môže byť do tohto projektu zaradený iba jedenkrát.

Kurzy ZADARMO sú pre všetkých pracujúcich, podnikateľov a ľudí na materskej, či rodičovskej dovolenke.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz je zameraný na získanie tak praktických, ako aj teoretických zručností a vedomostí potrebných na efektívne verejné vystupovanie, prezentáciu kľúčových informácií a správnej argumentácie. Kurz zahŕňa zásady a techniky ústnej komunikácie vrátane analýzy publika, prípravy správnej komunikácie a prípravy audiovizuálnych pomôcok v podobe prezentácií na rôznych platformách. Kurz naučí účastníkov tvorbou silných a presvedčivých argumentačných línií, ich prezentáciu vo vizuálnej podobe a základy vyjednávania a skupinovej komunikácie so zameraním na zvýšenie efektivity pracovných stretnutí či procesu brainstormingu.

1. Úvod do komunikácie

 • Definovanie verejného vystupovania
 • Identifikácia cieľov verejného vystupovania
 • Identifikácia charakteristík efektívnych rečníkov
 • Prekonávanie úzkosti z verejného vystupovania
 • Zbližovanie kontextov v komunikácií

2. Vznik postojov

 • Ako vznikajú postoje
 • Prečo je ťažké zmeniť názor
 • Ako efektívne počúvať druhých
 • Ako zvoliť správne techniky komunikácie

3. Argumentácia

 • Základy argumentu
 • Základy presviedčania
 • Štruktúrované myslenie
 • Artikulácia myšlienky
 • Nácvik argumentácie
 • Správna reakcia

4. Argumentačné chyby a manipulácia

 • Logické chyby
 • Manipulačné techniky
 • Ako odhaliť manipuláciu v písanom i ústnom prejave

5. Analýza publika

 • Identifikácia a analýza charakteristík publika
 • Prispôsobenie posolstiev konkrétnemu publiku
 • Pochopenie rôznorodých potrieb publika

6. Príprava prejavu

 • Výber témy a účelu
 • Vykonávanie výskumu a zhromažďovanie dôkazov
 • Efektívne usporiadanie obsahu
 • Zostavenie osnovy a vypracovanie prejavu

7. Informatívne prezentácie

 • Identifikácia účelu a typov informačných prezentácií
 • Tvorba a podávanie informatívnych správ
 • Vytváranie účinných vizuálnych pomôcok
 • Nové technológie a tvorba prezentácie
 • Pochopenie používania technológií pri prezentáciách
 • Výber efektívneho prezentačného softvéru
 • Používanie multimédií a sociálnych médií na zlepšenie prezentácií

8. Záverečné vyhodnotenie a test

Zaregistrujete sa
v jednom z kurzov
Vyplníme za Vás
potrebné dokumenty
Vstúpite do kurzu
a vzdelávate sa
Po ukončení
Vám vystavíme certifikát
Zašleme dokumenty
na úrad a Vy nič neplatíte
Verified by MonsterInsights